Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA ZAVODA RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA

 

1   OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Skrajšan naziv: RIC Slovenska Bistrica
Naslov – sedež: Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
Odgovorna oseba: Tomaž Repnik, direktor
Matična številka: 1510045000
Davčna številka: SI72326018
Datum prve objave kataloga: 29.1.2013
Datum zadnje spremembe: 20.1.2023
Katalog dostopen na spletnem naslovu: www.ric-sb.si
 

2   SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

2.1.1 Kratek opis področja delovanja zavoda

RIC je javni zavod, ki ga je leta 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, št. 17/2000), s ciljem pospeševanja razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in razvoja turizma na območju Občine Slovenska Bistrica. S svojo dejavnostjo deluje tudi na območju sosednjih občin, projektno pa sodeluje z institucijami na regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju. Svoje aktivnosti RIC usmerja v izvajanje petih sklopov dejavnosti:

  • razvoj podjetništva;
  • lokalni in regionalni razvoj;
  • razvoj turizma,
  • razvoj podeželja in
  • medijska dejavnost.

Aktivnosti po posameznih področjih so prilagojene posamezni ciljni skupini uporabnikov, in sicer:

  • mladim, potencialnim podjetnikom (študentom, zaposlenim in brezposelnim osebam) in malim ter srednjim podjetjem;
  • začetnikom in podjetjem v rasti;
  • lokalnim skupnostim, javnim institucijam in društvom;
  • lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem in turistom;
  • podeželskemu prebivalstvu.

RIC ima nepridobitni namen in s svojim delovanjem združuje lokalna, nacionalna, zasebna in EU sredstva. Morebitne presežke prihodkov nad odhodki uporablja za izvajanje svojega namena in razvoj dejavnosti. Kot nepridobitna organizacija ima temeljno nalogo ustvarjanja vrednosti za ciljne udeležence v lokalnem okolju, pri čemer se vrednost nanaša na ponudbo storitev in izdelkov, ki vplivajo na socialne in ekonomske vidike, ki učinkujejo na družbo kot celoto.

2.1.2 Dejavnost zavoda

Zavod je ustanovljen za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju podjetništva, razvoja podeželja, turizma, informiranja, izdajanje tiska in drugih oblik javnega obveščanja ter lokalnih nekomercialnih TV-programov.

2.1.3 Organigram zavoda                                                                                         
 
Organigram RIC - 7 članski svet zavoda, direktor in 6 področij delovanja
 

2.2 KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba:
Tomaž Repnik, direktor
tel. +386 2 620 22 72
e-pošta: tomaz.repnik@ric-sb.si
 

2.3 SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

ZAKONSKI AKTI:
Zakon o zavodih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
Zakon o delavcih v državnih organih
Zakon o javnem naročanju
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o medijih
 
PODZAKONSKI AKTI:
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede 
 
INTERNI AKTI:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Statut Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica
Poslovnik o delu sveta zavoda in strokovnega sveta
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Razvojno informacijskem centru Slovenska Bistrica
Pravilnik o javnem naročanju v Razvojno informacijskem centru Slovenska Bistrica
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica
Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu
Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica
 

2.4 SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Regionalni razvojni program Podravja 2021-2027
Strategija razvoja Slovenije 2030
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Nacionalni strateški referenčni okvir
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
Strategija slovenskega turizma 2022-2028
 

2.5 SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ZAVOD UPRAVLJA

RIC Slovenska Bistrica ne upravlja javnih evidenc.

2.6 NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV

Pomembni dogodki, delavnice, odločitve in novosti so objavljeni na spletnem naslovu www.ric-sb.si.

Podatki o javnih razpisih so objavljeni na spletnem naslovu www.ric-sb.si.

3   OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ZAVODU

3.1 DOSTOP PREKO SPLETA

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ric-sb.si.

3.2 FIZIČNI DOSTOP DO KATALOGA

Katalog je dostopen v tajništvu Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.

4   STROŠKOVNIK

Uredba o poslovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja določa, da lahko organ za posredovanje informacij prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). Uporablja se stroškovnik iz 17. člena te uredbe (dostop na povezavi).

5   MOREBITNI STROŠKOVNIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se določajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabni informacij javnega značaja.

6   SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Informacije o postopkih javnih naročil
2. Informacije o izplačanih dodatkih                
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo