Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Temeljne kompetence 2023-2029

 

Naziv operacije: Temeljne kompetence 2023-2029

Naslov projekta: Kompetence 2023-2029 OSR

Obdobje izvajanja: 13. 10. 2023 – 30. 6. 2029

Vodilni partner konzorcijaLjudska univerza Slovenska Bistrica

Konzorcijski partnerji: Razvojna agencija Slovenske goriceRazvojno informacijski center Slovenska Bistrica in Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o.

Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (https://evropskasredstva.si).

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Namen javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Predmet javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Ciljna skupina, opredeljena za javni razpis Kompetence 2023-2029, so odrasli (skladno z 2. in 8. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO).

Tečaji v okviru projekta so za udeležence brezplačni.

Posebno pozornost namenjamo skupinam odraslih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:

  • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
  • aktivni, ki so stari 55 let ali več,
  • tujci,
  • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

 

PONUDBA IZOBRAŽEVANIH PROGRAMOV KONZORCIJA

IZVEDENI PROGRAMI

Programi se še niso izvajali.

PRIHODNJI PROGRAMI (termini bodo objavljeni naknadno)

Sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh: Angleščina, nemščina

Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti:

  • Upravljanje s spremembami 
  • Hiša zdravja

Program priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka: Priprave na izpit ZUP

 

Več: www://evropskasredstva.si

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo