logo

Upravljanje LAS dobro za nas

LAS dobro za nas 2014-2020: Lokalni razvoj v okviru oristopa Leader - CLLD ( Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa LEADER-CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem ribiškem skladu (ERS) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR). Pri izvajanju skupnega pristopa LEADER-CLLD bodo vsi zainteresirani akterji pozvani, da se lotijo oblikovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) in priprave strategij lokalnega razvoja (SLR) na podlagi uredbe, ki bo opredeljevala črpanje sredstev iz zgoraj omenjenih skladov.

V programskem obdobju 2014–2020 se namreč LEADER-CLLD uresničuje preko na novo oblikovanih LAS, ki bodo organizirane kot pogodbeno partnerstvo na določenem območju občin. Pristopno izjavo za članstvo je možno najti tukaj: Pristopna izjava za članstvo v LAS.

Izziv pristopa LEADER-CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb. V okviru izvajanja skupnega pristopa LEADER-CLLD bo podpora iz naslova EKSRP osredotočena v peto tematsko področje ukrepanja iz PRP 2014–2020, ki se glasi: »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«.

Podtematska področja ukrepanja

 1. Ustanavljanje novih delovnih mest:
  • Razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest.
  • Razvoj socialnih storitev na podeželju.
  • Dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom.
  • Povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig.
 2. Osnovne storitve na podeželju:
  • Razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev.
  • Razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo.
  • Razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo.
 3. Varstvo okolja:
  • Projekti povezani z ohranjanjem narave.
  • Projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine.
  • Spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije.
  • Dejavnosti okoljskega ozaveščanja.
 4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Vse podrobnejše informacije najdete na spletni strani Las dobro za nas.

Novice


18.5.2016

Razvoj podeželja 2014-2020: sveže ideje, novi projekti ter nepovratna EU sredstva.

Strategija lokalnega razvoja LAS Dobro za nas je bila v pregled in potrditev koordinacijskemu odboru CLLD oddana konec meseca oktobra 2015. Trenutno smo v fazi čakanja na odločbo o potrditvi strategije, ki nam bo omogočila črpanje nepovratnih evropskih sredstev vse do leta 2023. Strategija bo potrjena predvidoma do poletja, temu bo sledila objava Javnega poziva za izbor projektov. Programska izhodišča in projektne prioritete, katere morajo zasledovati prijavljeni projekti, so zapisani v Strategiji lokalnega razvoja, ki jo najdete na spletni strani:
http://www.lasdobrozanas.si/strategija-lokalnega-razvoja/
Priporočamo, da se z vsebino strategije dobro seznanite ter pričnete s pripravo projektnih predlogov. Financirani bodo samo tisti projekti, ki bodo zasledovali ukrepe in cilje, zastavljene v strategiji lokalnega razvoja. Več informacij najdete na spletni strani: www.lasdobrozanas.si.


11.1.2016

MKGP je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016

Terminski načrt podrobneje opredeljuje javne razpise, objavljene v prvi polovici leta 2016, za drugo polovico pa so zapisani samo predvideni javni razpisi brez natančneje opredeljene časovnice. Določeni javni razpisi so vezani na še neobjavljene uredbe, tako da bo natančnejša opredelitev sledila po objavi manjkajočih uredb (np. Uredba za sheme kakovosti in skupine proizvajalcev, Uredba za ukrep Sodelovanje). Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016

Več
15.01.2018
14.01.2018
29.12.2017
20.12.2017
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav