Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Sociolab

Logotip SocioLab Logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Logotip Evropskega socialnega sklada

Naziv projekta:

AKTIVNO IN POVEZANO ZA NOVA DELOVNA MESTA IN VKLJUČUJOČO DRUŽBO - SOCIOLAB

Če vas zanima socialno podjetništvo ali zadružništvo, iščete možnosti sodelovanja na tem področju ali bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti, ki jih omogoča program podpore v okviru projekta SocioLab, ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Vsem obstoječim ali potencialnim socialnim podjetjem in zadrugam so na voljo:
 • pomoč pri identifikaciji in razvoju poslovne ideje,
 • pomoč pri ustanavljanju socialnega podjetja ali zadruge,
 • osebno mentorstvo pri vstopu na trg oz. širitvi poslovanja obstoječe zadruge ali socialnega podjetja,
 • možnost vaše neposredne promocije na sejmih, koferencah in  drugih dogodkih v okviru projekta SocioLab,
 • vključitev v izboraževalni prgram ter specialistično indiviualno svetovanje.
Stična točka RIC Slovenska Bistrica pokriva območje občin Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica, Poljčane in Rače-Fram. 
 

SPLOŠNO O PROJEKTU:

Namen in cilji projekta

Operacija – projekt »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« je namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

Operacija – projekt SocioLab je bil neposredno potrjen v Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Tako projekt, kot projektno partnerstvo sta bila predhodno potrjena s strani Razvojnega sveta regije Podravje, prav tako pa so vsi projektni partnerji člani regijske razvojne mreže Podravja.

Ključne aktivnosti projekta

Operacija je zasnovana tako, da zagotavlja ustrezen in celovit socialno-podjetniški ekosistem s programi, ki zagotavljajo aktiviranje potencialov, motiviranje prebivalstva in ciljnih skupin ter osveščanje o pomenu zaposlovanja ranljivih skupin v sektorju socialne ekonomije, izgrajevanje kompetenc deležnikov in strokovne javnosti z namenom podpore in razvoja sektorja SE v regiji, prepoznavanje priložnosti, generiranje družbenih inovacij, socialno podjetniških idej in podjemov, izgrajevanje (socialno) podjetniških skupnosti in kompetenc za zagon in rast ter zaposlovanje v sektorju. Ključne vsebinske aktivnosti so razdeljene v tri sklope:

 1. opolnomočenje skupnosti za razvoj socialne ekonomije in družbenega inoviranja;
 2. aktiviranje in motiviranje prebivalstva, generiranje družbeno inovativnih, socialno podjetniških in zadružnih idej in podjemov;
 3. program podpore ciljnim skupinam in socialnim podjetjem ter zadrugam pri zagonu in rasti.

Projekt bo v obdobju 2018−2022 vodil k rezultatu / učinkom

 1. Vzpostavljen ekosistem (regijski mrežni laboratorij) za socialno ekonomijo v Podravski regiji.
 2. Vzpostavljenih 5 območnih informacijskih točk.
 3. Izvedeno diagnosticiranje stanja in pripravljeni razvojni načrti.
 4. Izvedena usposabljanja in mentorstvo / coaching za vsaj 30 organizacij v sektorju socialne ekonomije.
 5. Vključenih vsaj 200 oseb v programe usposabljanja.
 6. Izvedena podpora pri ustvarjenih ali ohranjenih vsaj 40 novih delovnih mest v socialnih podjetjih in zadrugah.
 7. Razvit 1 program z gradivi in Izvedba programa podpore  – usposabljanje in mentorstvo / coaching pri zagonu socialno-podjetniških in družbeno inovativnih podjemov.
 8. Izvedena podpora pri razvoju vsaj 30 družbeno inovativnih produktov.
 9. Izvedba 4 nagradnih natečajev za najbolj družbeno inovativen socialno-ekonomski podjem regije Podravje in 2 nagradnih natečajev za naj etičnega investitorja.
 10. Izvedba promocijske kampanje in 4 predstavitvenih sejmov z dnevi odprtih vrat podjetij v sektorju socialne ekonomije.
 11. Izvedba mednarodne strokovne konference.

Ciljne skupine

 1. Deležniki socialnega podjetništva: (potencialni) podjetniki, socialni podjetniki, zadružniki, osebe, ki zaganjajo socialna podjetja in zadruge ali delujejo v le-teh in iniciative (socialno podjetniške iniciative, socialna podjetja, zadružne iniciative, zadruge) v vseh fazah razvoja).
 2. Osebe zaposlene v podpornem okolju za socialno ekonomijo – strokovno in tehnično osebje ter izvajalci storitev in programov podpornega okolja za (socialno)podjetništvo, zadružništvo in družbeno inoviranje.
 3. Deležniki lokalnega okolja, osebe predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov ter razvojnih organizacij v lokalnih okoljih ter širša javnost.

Posredno bomo z operacijo nagovarjali tudi druge ciljne skupine: brezposelne in iskalce zaposlitve, študente, mlade, starejše ter pripadnike ranljivih družbenih skupin (osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejši iz socialno ogroženih okolij, skupine prebivalstva z večjim tveganjem revščine).

Operacijo »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Povezave:

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo Logo