Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Incoming agencija

Logotipi vključenih lokalnih akcijskih skupin in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Naziv projekta:

VZPOSTAVITEV MODELA TRŽENJA LOKALNE PONUDBE – INCOMING AGENCIJA

V projektu, ki bo potekal od 1.7.2021 do 20.2.2024, in ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, sodelujejo naslednji partnerji:
  • LAS Ovtar Slovenskih goric - Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. (kot vodilni partner),
  • LAS Prlekija,
  • LAS Bogastvo podeželja,
  • LAS Lastovica
  • TOTI LAS,
  • LAS Ceahlau (Romunija) in
  • LAS Dobro za nas.
Razlogi za operacijo:
 
Širše območje Štajerske je z vidika turizma slabo prepoznano in promovirano, skozi različne projekte pa so bili oblikovani številni turistični produkti, ki v praksi ne zaživijo. Zaradi želje ponudnikov po trženju njih samih in obstoječih turističnih produktov bomo vzpostavili model trženja turističnih produktov – Incoming agencijo.
 
Cilj operacije je vzpostavitev nove incoming agencije, ki se bo ukvarjala izključno s trženjem ponudbe obravnavanega območja. Nova incoming agencija bo v svoji pravno formalni obliki imela status socialnega podjetja oziroma bo delovala po konceptih socialnega podjetja, z namenom osveščanja deležnikov o družbeno odgovornem delovanju.
 
Opis operacije:
 
V začetni fazi bomo analizirali obstoječo ponudbo na terenu in animirali različne deležnike (ponudnike, zavode za turizem, lastnike objektov kulturne in naravne dediščine, relevantne javne zavode, druge zainteresirane deležnike) ter jih povabili k sodelovanju. Pomemben del operacije bo določitev standardov za sodelovanje, kjer bomo dali poudarek tudi aktivnostim za starostnike, varovanju okolja, ohranjanju narave, uporabi lokalnih produktov, lokalni samooskrbi in ozaveščanju o lastni identiteti območja. Večina partnerjev že pozna svoje območje in ga ocenjuje kot primerno za vključitev in povezovanje.
 
S pomočjo zunanjih sodelavcev bomo analizirali obstoječe integralne turistične produkte (ITP) in razvili nove, pri čemer bomo vključili ponudnike in zainteresirane deležnike k oblikovanju ponudbe za trženje. Deležnike bomo seznanili s sodobnimi trendi s področja turizma, usposobili vodnike, predstavili sisteme dobre prakse ter skupaj določili top-produkte, na katerih bomo gradili prepoznavnost. Za promocijo bomo oblikovali prodajno spletno stran, pripravili tiskovine in optimizirali digitalno informiranje.
 
Ideja je, da bi obstoječi model trženja bil oblikovan kot socialno podjetje (zadruga), s čemer se lahko doseže primerjalna prednost pri namenskih razpisih po preteku projekta, hkrati pa se zagotovi, da bodo presežki prihodkov nad stroški namenjeni nadaljnjemu razvoju modela. Po preteku projekta se bo ustanovljeno podjetje financiralo samo in/ali s pomočjo zainteresiranih podjetnikov.
 
K sodelovanju smo povabili tudi partnerja iz Romunije, ki izhaja iz podobnega okolja kot sodelujoči LAS-i in s katerim bomo izmenjali izkušnje oz. dobre prakse.
 
Operacija se sofinancira s sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ukrepa M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), podukrepa M19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoja podeželja  
 
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo Logo