logo

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017

 

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis P2 2017 za nepovratna sredstva namenjena zagonu inovativnih podjetij.

Predmet razpisa je sofinanciranje zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij. 

Operacije ali deli operacij se bodo izvajali na dveh programskih območjih:
- Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
- Kohezijska regija Zahodna Slovenija
Sredstva se bodo dodeljevala glede na programsko območje, v odvisnosti od tega, kje ima upravičenec (to je prijavitelj) sedež podjetja ali poslovno enoto/podružnico na dan prijave na ta javni razpis. 

Namen razpisa

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Komu so sredstva namenjena

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Višina sredstev

Skupni znesek subvencij: največ do 2.160.000 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je do 54.000 EUR, ki ga upravičenec prejme v treh zaporednih izplačilih v letih 2017 - 2019. 

Sofinanciranje ima status pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let.

Upravičeni stroški

- stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme),
- stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov)
- stroški informiranja in komuniciranja v primeru, da so nastali v obdobju od 1. 2. 2018
- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo razvojne aktivnosti v sklopu operacije
- posredni (operativni) stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.). 

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov operacije. 

Rok za predložitev vlog je 18. 4. 2017.

Več o razpisnih pogojih in postopku prijave najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Več
22.05.2020
20.03.2020
17.03.2020
04.03.2020
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.