logo

Razpis sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva

Občina Slovenska Bistrica je v sodelovanju z NOVO KBM d.d., objavila razpis sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica za leto 2016

Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica (Ur.l. RS št. 59/2003), mnenja o skladnosti RS Ministrstva za finance o shemi dodelitve sredstev pomoči št. 441-195/2015 in Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 (Ur.l. RS št. 15/2016).

Sredstva za pospeševanje razvoja obrti in drobnega gospodarstva se dodeljujejo v obliki kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

 

1. SPLOŠNI POGOJI RAZPISA
Na razpis se lahko prijavijo:
- samostojni podjetniki posamezniki, obrtniki
- gospodarske družbe v zasebni lasti, ki se po zakonu uvrščajo med enote malega gospodarstva.
- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oz. pri pristojnem sodišču vložili zahtevo za vpis družbe v sodni register.
- občani samostojnih poklicev.
- od prosilcev, ki se nahajajo na istem naslovu in so v ožji sorodstveni povezavi se kreditna sredstva praviloma odobrijo samo enemu prosilcu. Prav tako lahko ena oseba, ki ima registriranih več podjetij zaprosi za samo en kredit v določeni višini.
- odobrena kreditna sredstva se morajo uporabiti za širitev dejavnosti na območju občine.
- sredstva se dodelijo prosilcem, ki poleg navedenih pogojev v razpisu izpolnjujejo pogoje, ki jih zahteva Nova Kreditna banka Maribor d.d.

2. PREDNOSTNI KRITERIJI RAZPISA
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg splošnih pogojev in pogojev, ki jih določi Nova KBM d.d., v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije (točkovanje prosilcev se uporabi v primeru ko je prosilcev za več zaprošenih sredstev, kot pa razpoložljivih):
- prosilec v zadnjih petih letih še ni prejel kredita iz tega naslova - 25 točk
- prosilec se samozaposluje - 20 točk
- dodatno bo zaposlil vsaj dva delavca - 10 točk
- vlaganja v proizvodne dejavnosti - 30 točk
- proizvodno storitvene dejavnosti - 15 točk
- storitvene dejavnosti - 5 točk
- izgradnja turistične infrastrukture - 30 točk
- dejavnost se izvaja v Sl. Bistrici - 5 točk
- ostali kraji v občini - 10 točk

 3. NAMEN RAZPISA
Posojila pod ugodnejšimi pogoji so namenjena pospeševanju razvoja obrti in drobnega gospodarstva v občini za širitev proizvodnje, storitveno proizvodnih dejavnosti, turističnih in nočitvenih zmogljivosti, povečanju zaposlovanja in samozaposlovanja.

Predvideni so naslednji upravičeni stroški:
- stroški nakupa opreme in strojev
- stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč
- stroški nakupa, graditve in obnove poslovnih prostorov in objektov.

4. RAZPISANI ZNESEK
Razpisana vsota posojil s subvencionirano obrestno mero za leto 2016 znaša 564.900,00 EUR. Posojila se plasirajo preko Nove KBM d.d., s katero Občina Slovenska Bistrica sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri odobravanju dolgoročnih posojil. Subvencionirane obresti, ki jih občina nakaže banki za upravičenca, predstavljajo državno pomoč.

 

5. KREDITNI POGOJI
Krediti se bodo dodeljevali pod naslednjimi pogoji:
- obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 1%
- višina kredita:  do 75% predračunske vrednosti naložbe, praviloma največ do 60.000 EUR
- rok vračila: do 60 mesecev
- strošek odobritve: 0,1 - 1% od vrednosti kredita ( min. 200,00 EUR)
- strošek vodenja kredita: 0,05 – 0,20% (min. 55,00 EUR) in se zaračuna enkrat letno od stanja kredita
- način odplačila: obročno
- moratorij na vračilo glavnice kredita: 6 mesecev ( v kolikor se za to možnost odločite )
- mesečno plačilo obresti za čas moratorija
- možne oblike zavarovanja kredita; z zastavno pravico na nepremičnih stvareh, premičnih stvareh, z menico, garancijo, poroštvom pravne ali fizične osebe, zavarovalna polica, oziroma z drugimi finančnimi instrumenti, ki so primerni za poplačilo terjatev.
- ostali pogoji v skladu z akti banke. 

Rok za črpanje posojila s subvencionirano obrestno mero je 20.11.2016.

6. ROKI ZA VLOŽITEV VLOGE
Rok za predložitev vlog je 15.06.2016 in 14.10.2016 oziroma do porabe sredstev in se vložijo pri Novi KBM d.d., Sektor poslovanja z malimi in srednjimi GD, Poslovni center vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slov. Bistrica.

Vloga mora biti predložena v kuverti z navedbo »Prijava na  razpis sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica za leto 2016«.

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 14.10.2016, bo Občina objavila zaprtje razpisa na enak način, kot je bil objavljen javni razpis.

 

7. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Za posojilo je potrebno oddati izpolnjeno vlogo (obrazec), ki je dostopna v vložišču Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica,  ali na spletni strani Občine Slovenska Bistrica http://www.slovenska-bistrica.si oziroma v Novi KBM d.d., Sektor poslovanja z malimi in srednjimi GD, Poslovni center vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slov. Bistrica.

Samostojni podjetniki k vlogi priložijo:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti, oziroma odločbo o vpisu v ustrezni register ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki…),
- veljavni osebni dokument (na vpogled) in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 5 dni in zadnji obrazec »Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti«,
- podatki o tekočem poslovanju oziroma medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, ki ne smeta biti starejša od 2. mesecev (npr. prošnja za kredit v mesecu juliju – medletna bilanca in IPI na 31.5.);
- razkritja k bilanci stanja - priloga k bilanci stanja (interni obrazec NOVE KBM d.d.  katerega pridobite v banki,
- izpis prometa TRR za leto 2015 in tekoče leto potrjen s strani bank/e in bančno potrdilo o trenutnem stanju obveznosti ( krediti, limit…)
- investicijski program, izdelan po minimalni metodologiji,
- dokumentacija glede na namen posojila (gradbeno dovoljenje, predračuni, računi, pogodbe,...),
- dokumentacija za zavarovanje naložbe in
- po potrebi dodatna dokumentacija ki jo zahteva banka.

 Podjetja oz. gospodarske družbe k vlogi priložijo:
- akt o ustanovitvi podjetja (družbena pogodba ali statut),
- veljavni osebni dokument (na vpogled) in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
- karton deponiranih podpisnikov, le tista podjetja, ki nimajo transakcijskega računa odprtega pri NOVI KBM  d.d.
- podatki o tekočem poslovanju oziroma medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, ki ne smeta biti starejša od 2. mesecev (npr. prošnja za kredit v mesecu juliju – medletna bilanca in IPI na 31.5.);
- razkritja k bilanci stanja - priloga k bilanci stanja (interni obrazec NOVE KBM d.d.  katerega pridobite v banki,
- izpis prometa TRR za leto 2015 in tekoče leto potrjen s strani bank/e in bančno potrdilo o trenutnem stanju obveznosti ( krediti, limit…)
- investicijski program, izdelan po minimalni metodologiji,
- dokumentacijo glede na namen uporabe posojila (gradbeno dovoljenje, predračuni, računi, pogodbe,..),
- dokumentacija za zavarovanje naložbe,
- po potrebi dodatna dokumentacija ki jo zahteva banka.

8. PRAVILA »DE MINIMIS«
Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«. Do sredstev po razpisu niso upravičeni prosilci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju in sicer za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

9. OBRAVNAVANJE VLOG
Merilo za obravnavo vloge je dokumentacijsko popolna in pravočasno prispela vloga na naslov Nova KBM d.d., Sektor poslovanja z malimi in srednjimi GD, Poslovni center vzhodna Slovenija,  Ljubljanska cesta 11, 2310 Slov. Bistrica.

Prispele vloge bo obravnavala Komisija, ki jo imenuje župan. Prosilcem bodo najkasneje 15 dni po zaključeni obravnavi vloge izdane odločbe o odobreni višini posojila. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge niso popolne, da jih v roku 8 dni dopolnijo.

Prosilci, ki jim bo posojilo odobreno, sklenejo pogodbo z Novo KBM d.d..

Prejemniki državnih pomoči so dolžni omogočiti nadzor nad porabo sredstev. V primeru, nenamenske porabe sredstev, so prejemniki dolžni povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Pri tem se obresti računajo od dneva nakazila.

10. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije lahko prosilci dobijo na Novi KBM d.d., Sektor poslovanja z malimi in srednjimi GD, Poslovni center vzhodna Slovenija, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slov. Bistrica, kontakt g. Bogdan Samastur, tel. 02 229 1799 ali g. Mitja Marguč, tel. 02 229 1797 ter na Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slov. Bistrica, tel. 02 843 28 10.

POVEZAVA DO RAZPISA

Več
22.05.2020
20.03.2020
17.03.2020
04.03.2020
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.