logo

Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša v obdobju 2017 - 2020 skupaj 4,0 mio EUR.

Komu je razpis namenjen?

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški

  • stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
  • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Višina sofinanciranja

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije.

Rok za oddajo vlog

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 28. 09. 2017.

Več o razpisu najdete na Portalu Energetika.
Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbor operacij so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav