logo

Novi razpisi v kmetijstvu za leto 2018

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. Za nepredvidljivi škodni dogodek šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 15.000 eurov.

Rok za oddajo vlog traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Več o tem najdete tukaj.

9. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe. Cilji podukrepa je povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje.

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, in sicer:

  • nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme,
  • ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
  • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Rok za oddajo vlog v elektronski sistem poteka od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018 do 24. ure.

Več o tem najdete tukaj.

2. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Rok za oddajo vlog poteka od 16. 4. 2018 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

Več o tem najdete tukaj.

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Za škodni dogodek se šteje:

  • smrt,
  • l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali
  • večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

Rok za oddajo vlog traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Več o tem najdete tukaj.

Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav