logo

NAVODILA za vpis v sodni register za prehodno obdobje

Vrhovno sodišče podaja navodila za izvajanje postopkov za vpis v sodni register za prehodno obdobje novele ZGD-1 H (od 9. oktobra 2013 do 8. februarja 2014).

Novela ZGD-1H je v prehodnih in končnih določbah (11. člen) spremenila tudi 4., 27. in 53. člen Zakona o sodnem registru (ZSReg). Določila je, da se spremenjena 27. in 53. člen ZSReg začneta uporabljati štiri mesece od uveljavitve ZGD-1H, medtem ko za spremenjeni 4. člen ZSReg taka ureditev ne velja. To pomeni, da je sprememba 4. člena ZSReg začela veljati že 9. oktobra 2013 (ZGD-1H je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2013, dne 8.10. 2013). Besedilo 4. člena ZSReg ima nov četrti odstavek, ki se glasi: „Če subjekt vpisa ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem  v prijavi, mora prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu.“
 

Za izvajanje novega odstavka  4. člena ZSReg je bil pripravljen nov obrazec zaradi enotnega poslovanja na e-VEM točkah in sicer: „Izjava lastnika objekta po četrtem odstavku 4. člena ZSReg“ (vzorec izjave je v priponki) . Za navedeni obrazec veljajo naslednja pravila:

  1. če  gre za vpis subjekta (ustanovitev) mora biti podpis lastnika objekta  overjen. 

  2. če gre za vpis spremembe poslovnega naslova, mora biti podpis lastnika objekta overjen le, če subjekt ni lastnik objekta.

 
Nov obrazec: „Izjava lastnika objekta po četrtem odstavku 4. člena ZSReg“ je obvezna priloga pri naslednjih postopkih:

  1. predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o.

  2. splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o.

  3. predlog za vpis drugega subjekta

  4. predlog za vpis enostavne spremembe d.o.o.(le pri spremembi poslovnega naslova)

  5. splošni predlog za vpis spremembe

 
Pri predlogih, kjer ni možno dodati priloge z izbiro „Druga listina“, se zaenkrat izjava lastnika objekta priloži kot  „Drug sklep organa subjekta“.
 
Pri postopku vpisa enostavne enoosebne d.o.o. (od doma) pa mora predlagatelj overjeno izjavo  prinesti osebno na izbrano e-VEM točko (kot to velja za potrdilo o vplačilu kapitala). Referent na izbrani točki VEM izjavo skenira, nato po doda k predlogu tako, da jo pripne kot »Druga listina«.

Skladno s tem se je bila danes nadgrajena aplikacija e-VEM za vpis enostavne enoosebne d.o.o..  

Izjava lastnika objekta:/uploads/files/Izjava_lastnika_objekta.doc

Več
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav