logo

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Avstrija.

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Avstrijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih avstrijskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij.

Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019. 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  1. so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
  2. izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom ter
  3. izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2019 znaša okvirno 100.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma do 30 bilateralnih projektov.

Agencija bo sofinancirala:

  • mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Avstriji;
  • stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1.250 EUR mesečno;
  • dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), ki v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR. 

Rok za prijavo je do vključno 31.5.2017 do 14. ure.

Več o razpisnih pogojih in načinu prijave najdete tukaj.

Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav