logo

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu - AR 2017. Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017. Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganja v izgradnjo in obnovo sadovnjakov in vinogradov, vključno z nakupom, gradnjo, adaptacijo ali izboljšanjem nepremičnin, nakupom kmetijske mehanizacije, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, nakupom zemljišč, vendar vse vezano na dejavnost sadjarstva in vinogradništva.

Posojila se dodeljujejo izven pravil državnih pomoči z obrestno mero, sestavljeno iz referenčne obrestne mere (v nadaljevanju: ROM) in pribitka od 0,1 % do 0,2 % glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki opravljajo dejavnost sadjarstva in vinogradništva in so v letu 2017 utrpeli škodo zaradi pozebe v aprilu 2017. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot:

  • pravna oseba,
  • samostojni podjetnik posameznik ali
  • kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet,
  • ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.

Upravičeni stroški

Najnižji znesek zaprošenega posojila je 50.000,00 evrov, najvišji pa 1.000.000,00 evrov. Projekt je lahko sofinanciran do 100% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo vloge

Roka za oddajo vlog sta 5. 2. 2018 in 30. 3. 2018.

Več o pogojih in načinu prijave najdete tukaj.

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav