logo

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica

JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v letu 2016,

sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

Lokalna akcijska skupina Dobro za nas je na spletni strani http://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/ v sredo, 16.11.2016, objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja in zato poziva lokalno prebivalstvo, javni, ekonomski in civilni sektor na območju občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica k


prijavi predlogov operacij
za izvajanje »Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas 2014-2020«
za leto 2016.

 

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij, izbranih na podlagi javnega poziva, znaša 370.605,00 EUR. Delež sofinanciranja operacij znaša 85 % upravičenih stroškov.

Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi, kot je določeno v 28. členu Uredbe CLLD. Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati 10% skupnih upravičenih stroškov operacije. Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10% skupnih upravičenih stroškov operacije. Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krije upravičenec kot nosilec operacije iz lastnih sredstev.

Podrobna vsebina Javnega poziva, razpisna dokumentacija ter vloga za prijavo operacije so objavljeni na spletni strani LAS Dobro za nas.

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica do 31.01.2017 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica in najkasneje do 31.01.2017 do 12:00 ure.

Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo prijavitelji pri vodilnem partnerju lokalne akcijske skupine: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.

Kontakt: Mirjana Predikaka (02 620 22 70) in Tomaž Repnik (02 620 22 73), vsak delovni dan od 9.00 do 13.00 ure. 

Več
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
11.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav